CORC  > 武汉物理与数学研究所  > 中国科学院武汉物理与数学研究所
Discovery of Novel Androgen Receptor Ligands by Structure-based Virtual Screening and Bioassays
Hou, Tingjun3,4; Li, Dan4; Chang, Shan1; Xu, Lei1; Sun, Huiyong4; Tang, Qin4; Pang, Jinping4; Fu, Weitao4; Duan, Mojie2; Zhou, Wenfang3,4
SourceGENOMICS PROTEOMICS & BIOINFORMATICS
2019-12-01
Volume16Issue:6Pages:416-427