Planar and ridge waveguides in Yb3+-doped silicate glasses fabricated by proton implantation and precise diamond blade dicing
Liu, Chun-Xiao2; Li, Wei-Nan1; Yan, Sen2; Tang, Chen-Yang2; Guo, Wen-Tao2; Zhang, Jie2
SourceOptics Communications
2019-12-15
Volume453